Fisioteràpia

SERVEIS DE FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA

“El moviment és vida”

La fisioteràpia neurològica va dirigida a la rehabilitació de les seqüeles derivades de lesions del sistema nerviós. El seu tractament va enfocat a tractar els dèficits produïts per diverses patologies que afecten:
 • Sistema nerviós central. Com l’ictus, Parkinson, lesió medul·lar, esclerosis múltiple, traumatismes craniocefàlics (dany cerebral adquirit, degeneratiu o congènit).
 • Sistema Nerviós perifèric (túnel carpià, plexe braquial, lesió medul·lar, neuropaties ...).
 • Fibromiàlgia o dolor crònic. Són problemes tant del sistema nerviós com musculoesquelètic que la fisioteràpia aborda.
 • L’envelliment es considera una degeneració neuronal i molta gent gran sol patir plurineuropatologies (demències, Parkinson, Alzheimer, ELA ...). És important donar eines per tal d’intentar frenar l’evolució ràpida d’aquestes malalties i mantenir les funcions vitals per proporcionar una vida digna.


Objectius:

Tractar els trastorns derivats d’aquestes patologies, que provoquen en la persona alteracions funcionals i estructurals que limiten en diferents graus les activitats de la vida diària.

Alguns exemples són:
 • Augment de la sensibilitat (alodínia, hipersensibilitat) o del to muscular (espasticitat, hipertonia muscular).
 • Dèficit de sensibilitat i/o to i força muscular.
 • Dolor Neuropàtic.
 • Trastorns de la marxa.
 • Alteracions d’equilibri, caigudes freqüents i les seves pors.
 • Trastorns del moviment i la coordinació (atàxia cerebel·losa, pèrdua de motricitat gruixuda i fina).


La fisioteràpia busca recuperar el moviment de manera funcional i adaptant-se a la individualitat de cada persona i activitat.

SERVEIS DE FISIOTERÀPIA PEDIÀTRICA

“Perquè la salut comença a l’inici de la vida”


La fisioteràpia pediàtrica avalua i coneix les habilitats i capacitats (sensori-motrius, cognitives i comunicatives) de l’infant, quines activitats realitza i com les du a terme, i el seu entorn proper (familiar i escolar). D’aquesta manera assegurem l'òptim disseny del pla d’intervenció pel seu desenvolupament.


Les sessions es realitzen principalment a través del joc i el moviment, la motivació de l’infant és l’eix de la intervenció, ja que és la via a través de la qual el nen/a explora, experimenta i integra l’adquisició de nous aprenentatges. Les activitats estan dissenyades per estimular i facilitar les habilitats i comportaments que el nen/a precisa, amb l’aplicació de tècniques específiques basades en l’evidència científica.


Paral·lelament, es realitza un treball d’assessorament i coordinació als dos ambients principals de l’infant: el familiar i l’escolar. A través d’entrevistes amb els pares, reunions a l’escola i visites a domicili es generalitza el tractament a tot l’entorn natural i quotidià de l’infant.


Sempre es tindrà en compte l’entorn immediat de l’infant, principalment la família, l’escola i les seves interrelacions.• Fisioteràpia en Atenció Precoç
Prevenir, detectar i atendre als infants amb:
 - Trastorns del desenvolupament
 - Retard maduratiu, psicomotor
 - Plagiocefàlia
 - Torticolis Muscular Congènita (TMC)
Infants de 0 a 6 anys que presenten dificultats en el seu desenvolupament per causes biològiques, psicològiques o socials.
Famílies que volen fer consultes sobre el desenvolupament dels seus fills.


• Fisioteràpia Neurològica. Síndromes genètiques, cromosòmiques, etc…
Afeccions d’origen neurològic peri o postnatal, dirigida a la rehabilitació de les seqüeles derivades de lesions del sistema nerviós. El seu tractament va enfocat a tractar els dèficits produïts per diverses patologies com ara:
 - Malformacions del Sistema Nerviós
 - Lesió al Sistema Nerviós Central
   o Ictus
   o Tumors
   o Traumatisme cranioencefàlic
   o Dany cerebral; adquirit, degeneratiu o congènit.
   o Paràlisi cerebral Infantil (PCI)
 - Lesió al Sistema Nerviós Perifèric
   o Paràlisi Braquial Obstètrica (PBO)
   o Lesió Medul·lar
   o Atròfia Muscular Espinal (AME)
   o Espina bífida


• Fisioteràpia Cardiorespiratòria
Adreçat a persones amb dificultats respiratòries, amb l’objectiu de millorar o mantenir el volum i la capacitat pulmonar, disminuir les quantitats de diòxid de carboni i expulsar tot el moc acumulat per evitar infeccions respiratòries o diverses complicacions.


• Fisioteràpia Aparell Locomotor
Engloba tots els tipus de lesions o disfuncions del cos:
 - Fractures òssies
 - Esquinç de lligaments o del múscul
 - Postures inadequades
 - Limitació articular, escurçament muscular
 - Alteració del to muscular (hipotonia, hipertonia)


• Trastorns derivats d’aquestes patologies
 - Dèficit de sensibilitat i/o to i força muscular
 - Augment patològic de la sensibilitat (al·lodínia, hipersensibilitat, dolor neuropàtic) o del to muscular (espasticitat, hipertonia muscular)
 - Trastorns en la marxa
 - Alteracions de l'equilibri, caigudes freqüents i por de caure
 - Trastorns del moviment i de la coordinació (atàxia cerebel·losa, tremolors, pèrdua motricitat fina)


• Tallers de Massatge Infantil “Perquè la pell és el primer llenguatge”
Dirigit a famílies amb bebès de 0-12 mesos. Consisteix en 4-5 sessions de massatge infantil per grups de 4-5 famílies per afavorir la comunicació i el vincle afectiu entre pares-fill/a a través del tacte nutritiu. Es recomana una atenció individualitzada en cas de nadons amb necessitats especials.


• Fisioteràpia Domiciliària
També es poden beneficiar els infants que precisen d’un seguiment, amb l’objectiu de prevenir alteracions en el seu desenvolupament o facilitar un desenvolupament més adequat.


• Psicomotricitat
Entenem la psicomotricitat com a una disciplina que comprèn i tracta l’ésser humà com a una unitat, engloba els aspectes psicoafectius, cognitius i físics, dins d’un context d’escolta activa, respecte cap a l’altre, acompanyament a l’infant i acceptació incondicional. L’objectiu general de la psicomotricitat és facilitar el desenvolupament harmònic de l’infant, de les seves possibilitats motrius, expressives, creatives i cognitives a partir del cos en relació amb els altres, els objectes i l’entorn. Mitjançant el cos, el moviment i la relació, s’afavoreix la seva expressivitat psicomotriu, obrint al nen/a a la comunicació, la creativitat i la formació del pensament operatiu.
A través del joc, l’infant actua i va prenent consciència de si mateix, fet que afavorirà el pas a la representació i a l’abstracció, que són les bases per a qualsevol aprenentatge.Demana'ns més informació     Tancar