Avís legal

El lloc web i el domini ciner.es corresponen a CINER – Salut i educació en moviment, titularitat d’Anja Liebe Jimenez, amb NIF X0544794Q i domicili a carrer de la Bòbila núm. 20, Sant Julià de Ramis (CP 17481), adreça electrònica aliebe@ciner.es.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a CINER o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. CINER presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. CINER autoritza la utilització dels contin-guts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. CINER es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.ciner.es/ (framing).


RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que CINER actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.
CINER es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
CINER no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.


CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués cor-respondre.